Usługi Elektryczne – tel: +48 797 451 816

 

 • Nowe instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych, gospodarczych, przemysłowych
 • Instalacje odgromowe
 • Wymiany starych instalacji (modernizacja)
 • Montaż gniazd, wyłączników, lamp
 • Wymiana i przerabianie rozdzielnic
 • Wymiana starych bezpieczników
 • Wykonywanie oświetlenia zewnętrznego, ogrodowego
 • Wszelkie awarie eklektyczne
 • Przegląd instalacji elektrycznych
 • Pomiary eklektyczne (odbiorcze i eksploatacyjne + protokoły)
 • Przyłącza, wymiana WLZ 

 

Pomiary Elektryczne – tel: +48 797 451 816

 

Od stanu instalacji elektrycznej zależy bezpieczeństwo Twoje, Twoich bliskich oraz Twojego majątku.

To że odbiorniki podłączone do instalacji elektrycznej działają poprawnie wcale nie świadczy o tym, że instalacja spełnia wymogi bezpieczeństwa i skutecznie zabezpiecza przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

 

Stanu instalacji elektrycznej nie da się zweryfikować metodą „na oko”.

Do pełnej i miarodajnej oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej należy wykorzystać specjalistyczny sprzęt pomiarowy, z aktualnym świadectwem wzorcowania (kalibracji).

Same pomiary powinien wykonywać tylko doświadczony i przeszkolony elektryk-pomiarowiec posiadający odpowiednie uprawnienia w zakresie kontrolno-pomiarowym.

 

Dlaczego pomiary elektryczne są tak ważne?

 • Na potrzeby ubezpieczenia domu. Każdy ubezpieczyciel stawia takie wymogi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia nawiązując do prawa budowlanego. Prawo budowlane nakłada obowiązek zlecania okresowych przeglądów technicznych instalacji elektrycznych przez właścicieli budynków. Brak odpowiedniego protokołu np. w przypadku pożaru może pozbawić Cię majątku całego życia, ponieważ otwiera to ubezpieczycielowi ścieżkę do odmowy wypłaty odszkodowania.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwporażeniowej dla Ciebie, Twoich bliskich i zwierząt w Twoim otoczeniu.
 • W celu sprawdzenia czy instalacja elektryczna zapewnia odpowiedni poziom ochrony przeciwpożarowej.
 • W celu dopełnienia formalności związanych z budową nowego budynku i uzyskaniem pozwolenia na jego użytkowanie.
 • W celu sprawdzenia, czy elektryk, który wykonał Twoją instalację elektryczną zrobił to dobrze i zgodnie ze sztuką.
 • W celach gwarancyjnych – jest to wymagane np. podczas instalacji kabli grzewczych, mat grzewczych, folii grzewczych oraz innych urządzeń elektrycznych, które wymagają fachowego pomiaru po zakończeniu czynności montażowych.
 • W celu oceny stopnia zużycia elementów instalacji elektrycznych i wcześniejszego zaplanowania ich wymiany.
 • W celu oceny możliwości wykonania prac związanych z modyfikacją, rozbudową lub przebudową instalacji elektrycznych.

 

Potrzebujesz pomiarów elektrycznych? Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu +48 797 451 816 lub wyślij zapytanie na e-mail info@eko-blast.pl

 

Usługi w zakresie przeglądów i pomiarów elektrycznych:

 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • przeglądy elektryczne odbiorcze i okresowe
 • przeglądy elektryczne 5 letnie
 • pomiary elektryczne odbiorcze i oględziny instalacji elektrycznych
 • pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli
 • pomiary rezystancji izolacji kabli grzejnych
 • przegląd instalacji elektrycznej
 • pomiary okresowe instalacji elektrycznych (np. pomiary pięcioletnie)
 • przeglądy instalacji elektrycznych
 • pomiary instalacji odgromowych 
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary rezystancji uziemień
 • przegląd pięcioletni budynku
 • pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych
 • pomiary parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • wykonanie dokumentacji z pomiarów
 • przypomnienie o kolejnych pomiarach

 

Umów się na dogodny dla Ciebie termin pod numerem telefonu +48 797451816

 

 

 

 

Prawa autorskie © 2021 EKO-BLAST